Pre podnikateľov

Podnikatelia, fyzické osoby aj obchodné spoločnosti, sú našimi najčastejšími klientami. Poskytujeme im služby právnej pomoci predvšetkým pri ich každodennom podnikaní, nastavení vnútorných procesov, tvorbe zásadných dokumentov a zmlúv, zastupovaní pri rokovaniach so zmluvnými partnermi a pri riešení sporov a v konaniach voči orgánom verejnej správy.

Právna prevenciapredchádzanie problémom

 • interný právny audit
 • compliance/nastavenie vnútorných procesov
 • príprava obchodných zmlúv
 • kontrola a pripomienkovanie zmlúv s obchodnými partnermi či bankami
 • pracovné právo, pracovnoprávna dokumentácia, vťahy so zamestnancami a odbormi, agentúrni zamestnanci
 • ochranné známky
 • autorské právo
 • ochrana osobných údajov
 • predaj a nadobudnutie majetku, cenných papierov, práv, či technológií
 • dlhodobé právne poradenstvo pri podnikaní na základe trvalej zmluvy

Riešenie problémov

 • rokovanie na predídenie a riešenie sporu
 • zastupovanie v obchodných súdnych konaniach
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • riešenie pracovnoprávnych problémov, prepúšťanie, hromadné prepúšťanie, prevod a prechod zamestnanov
 • zastupovaie v správnych konaniach (voči orgánom štátnej správy)
 • zastupovaie v arbitrážnych (rozhodcovských konanich)
 • vymáhanie pohľadávok
 • konkurzy