Prvé rozhodnutia podnikateľa – spoločnosť či živnosť?

október 27th, 2017 Posted by Nezaradené No Comment yet

Na začiatku máte nápad. Možno sa tiež chcete oslobodiť od ťažoby novodobého otrokárstva, mašinérie korporácií, zvlčilosti kapitalizmu, v ktorom nie ste sami kapitalistami. Alebo inak – dokážete si svoj čas zorganizovať aj lepšie, ako cvakať kartu od 8 do 5.  Alebo do 7. Alebo do 10. Alebo do kedy sa to dnes vlastne patrí pracovať.

A možno, že ste začali už dávno a vaše pôvodné hobby sa rozrastá a začína byť zaujímavé aj z hľadiska príjmov.

Jednoducho, rozhodnete sa stať sa profíkom, podnikateľom. Živiť sa „vlastnou hlavou“. Alebo vlastnými rukami.

Keď už ste si prešli cez všetky fázy rozhodovania, prekonali strach a obavy z budúcnosti, čaká vás ešte jedno rozhodnutie. Ako začať? Ako to všetko sformalizovať? Chcem byť živnostník? Založím si spoločnosť? Alebo nepotrebujem ani jedno z toho?

Niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť pri tomto rozhodovaní.

Pokiaľ chcete napríklad písať, kresliť, maľovať, hrať, rozprávať, nepotrebujete byť živnostníkom ani mať svoju spoločnosť. Existuje viacero činností, ktorými sa možno živiť, ktoré sú zo živnostenského zákona vylúčené – uvádza ich § 3 živnostenského zákona.

Tieto činnosti sa potom riadia spravidla osobitnými zákonmi. Ak ide napríklad o využívanie výsledkov tvorivej činnosti riadiace sa autorským zákonom,  netreba naň žiadne osobitné oprávnenie. Sem bude patriť napríklad práca autorov hudobných, výtvarných či literárnych diel, hercov alebo iných výkonných umelcov, režisérov, dramaturgov atď.

Existujú aj slobodné povolania, ktoré nie sú živnosťami, ale na ich vykonávanie sa vyžaduje splnenie podmienok podľa osobitných zákonov. Tam patria napríklad advokáti, daňoví poradcovia, architekti, znalci.

Niektoré osobitné druhy podnikania sú upravené špeciálnymi predpismi, ako je napríklad činnosť bánk, prevádzkovanie hazardných hier, činnosť strážnych služieb.

Svoj osobitný zákon majú aj športovci a športoví odborníci.

Pokiaľ vaše podnikanie nie je živnosťou, treba vždy treba preštudovať konkrétne predpisy, ktoré sa ho týkajú a zistiť súvisiace daňové a odvodové povinnosti, lebo tieto vás pravdepodobne neminú.

Pokiaľ vyrábate rôzne výrobky a tieto občas predávate, nemusí sa na túto vašu činnosť vzťahovať povinnosť byť živnostníkom, pretože sa nemusí vôbec považovať za podnikanie. Podnikaním je, podľa Obchodného zákonníka, sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Ak sú teda vaše príjmy len náhodné alebo občasné, alebo sa venujete činnosti, ktorej účelom nie je dosiahnutie zisku, nemusí byť vaša činnosť podnikaním. Pozor, to neznamená, že nemusíte príjmy z takejto činnosti zdaniť. Práve naopak, vedľajšie príjmy popri zamestnaní budú často znamenať, že vám vznikne povinnosť podať sám daňové priznanie a nebude vám postačovať ročné zúčtovanie dane, vystavené zamestnávateľom.

Ak je vaša činnosť podnikaním, teda ide sústavnú činnosť za účelom zisku, a toto podnikanie je živnosťou, nastáva ďalšie rozhodovanie: budem živnostníkom alebo si na svoje podnikanie založím obchodnú spoločnosť?

Rozdielov medzi podnikateľom – živnostníkom a podnikaním prostredníctvom obchodnej spoločnosti je mnoho, v skratke stoja za pozornosť hlavne tieto:

  1. Rozdielna zodpovednosť
  2. Rozdielna miera byrokracie pri začatí, skončení a správe podniku
  3. Rozdielne dane a odvody

 

  1. Zodpovednosť

 

Živnostník je podnikateľ, fyzická osoba (rozumej človek), ktorý podniká vo svojom mene a pod svojím menom a na svoj účet. Znamená to, že v podnikateľských vzťahoch vystupuje priamo, podnikanie neoddelí od svojho bežného života a svojej bežnej zodpovednosti. Za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom, ako aj časťou majetku, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov živnostníka. Pokiaľ sa ako podnikateľ dostane do dlhov, na uspokojenie jeho veriteľov sa použije aj jeho osobný majetok. Môže byť preto dôveryhodnejším a stabilnejším subjektom pre partnerov, pre banky alebo pre klientov. Treba ale povedať, že je aj podstatne výhodnejším partnerom pre štát. Štát podnikanie živnostníkov kontroluje a reguluje. Rád im dá určité výhody a oslobodenia, napríklad možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, výmenou za ich vyššiu zodpovednosť a takpovediac „večnú“ finančnú postihnuteľnosť. Aj keď tá „večnosť“ sa už stáva relatívnou, najmä zmenou legislatívy o osobných bankrotoch.

 

Keď hovoríme o obchodnej spoločnosti, hovoríme tu najmä o spoločnosti s ručením obmedzeným, keďže tá je na bežné podnikanie najčastejším modelom. Ak  si založíte spoločnosť s ručením obmedzeným, už z jej názvu vyplýva podstatný rozdiel oproti podnikaniu formou živnosti. Spoločnosť je právnická osoba, umelý subjekt a podniká vo vlastnom mene a s vlastnou zodpovednosťou, ktorá je ale obmedzená. Spoločnosť zodpovedá za dlhy svojim majetkom, ale jej spoločníci ručia za podnikanie spoločnosti len do výšky svojich vkladov. Samozrejme, osoby, ktoré spoločnosť riadia, jej štatutári, môžu mať zodpovednosť vyššiu, dokonca v istých prípadoch môžu veriteľom zodpovedať za škodu vlastným majetkom.  Spoločnosť pritom opticky pôsobí ako serióznejší, či „väčší“ podnikateľ a môže byť preferovaná v obchodných vzťahoch, hoci logicky by tomu malo byť naopak, práve vzhľadom na jej obmedzenú zodpovednosť. Ak sa spoločnosť dostane do dlhov, nasleduje konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a následne spravidla buď ozdravenie alebo zánik spoločnosti.  Jej spoločníci však nemusia použiť svoj osobný majetok na úhradu dlhov spoločnosti.

 

  1. Byrokracia

Stať sa živnostníkom je jednoduché, lacné a rýchle. Každá osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná môže prevádzkovať živnosť na základe živnostenského oprávnenia. To vznikne podaním ohlásenia živnosti na príslušnom živnostenskom úrade. Podanie je možné urobiť na predpísanom tlačive s povinnými prílohami, teda písomne, vtedy sa platí poplatok 5 EUR za jednu voľnú živnosť a 15 EUR za remeselnú alebo viazanú živnosť.

To, či je vaša zamýšľaná činnosť voľná, remeselná alebo viazaná živnosť, zistíte vylučovacou metódou. Ak ste vylúčili všetky činnosti, ktoré nie sú živnosťou, ako sme uviedli vyššie, ktoré sú uvedené v § 3 živnostenského zákona, musíte si ešte preštudovať prílohu 1 a prílohu 2 živnostenského zákona. V nich sú uvedené živnosti, na prevádzkovanie ktorých sa vyžaduje osobitné vzdelanie alebo skúsenosti (remeselné živnosti) alebo splnenie ďalších podmienok (viazané živnosti). Ak vaša činnosť nie je uvedená ani v jednej z týchto príloh, ide so všetkou pravdepodobnosťou o voľnú živnosť. Ministerstvo vnútra vydalo odporúčaný zoznam voľných živností, z ktorých si môžete vybrať a zvoliť tú formuláciu, ktorá najlepšie vystihuje činnosť, ktorú chcete vykonávať. Pokiaľ svoju činnosť v zozname nenájdete, neznamená to, že ju nie je možné zapísať, lebo zoznam nie je vyčerpávajúci. Jej zápis a najsprávnejšia formulácia však bude závisieť od konkrétneho živnostenského úradu.

Ak podáte ohlásenie živnosti elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom, správny poplatok za voľné živnosti sa neplatí, za viazané a remeselné živnosti sa platí polovičný poplatok (7,50 EUR).

Pokiaľ je formulár vyplnený správne, už jeho podaním vznikne oprávnenie na podnikanie. Zároveň vás živnostenský úrad môže prihlásiť do zdravotnej poisťovne a na daňový úrad ako samostatne zárobkovo činnú osobu a pridelí vám IČO.

Ak sa rozhodnete živnosť prerušiť alebo skončiť, urobíte tak oznámením o prerušení alebo skončení adresovaným na živnostenský úrad. Pokiaľ máte vysporiadané záväzky, oznámením sa vaše podnikanie skončí.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je časovo a hlavne finančne náročnejšie. Pri jej vzniku je totiž potrebné spísať zakladateľské dokumenty, pri ktorých sa vyžaduje úradné overenie podpisov. Okrem toho je potrebné požiadať o živnostenské oprávnenie a získať súhlas správcu dane. Následne sa spoločnosť zapisuje do obchodného registra. Poplatok za zápis novej spoločnosti je 300 EUR, pri elektronickom podaní 150 EUR. Pri zápise je potrebné tiež predložiť nájomnú zmluvu na priestory sídla alebo súhlas vlastníka s umiestnením sídla a potvrdenie správcu vkladov o splatení vkladu do základného imania, ktorý je v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným najmenej 5000 EUR. Podnikať môže spoločnosť začať až po zápise do obchodného registra.

Tiež skončenie činnosti obchodnej spoločnosti nie je také jednoduché, ako v prípade živnosti. Spoločnosť musí prejsť likvidáciou s predpísanými krokmi a až následne a so súhlasom správcu dane bude vymazaná z obchodného registra. Ale obchodnú spoločnosť je možné aj predať, často výhodne, najmä ak je správne riadená a vedená. Alebo vás jej niekto zbaví za poplatok, ak až tak dobre vedená nebola, tu však treba byť opatrný lebo vaša zodpovednosť za predchádzajúce vedenie spoločnosti stále trvá. Možnosť budúceho predaja spoločnosti so ziskom je, alebo by mala byť, jednou z hlavných motivácií pre voľbu obchodnej spoločnosti ako podnikateľského nástroja. Pokiaľ máte v úmysle svoj podnik rozvinúť a potom ho v správnom čase predať a tak získať peniaze napríklad na ďalší projekt alebo na vilku blízko Zadaru, bude obchodná spoločnosť logickou voľbou. Predať sa dá aj „podnik“ živnostníka, je to ale o niečo zložitejšie a nie je to také lákavé pre investora.

Pokiaľ ide o administratívu počas podnikania, ku všetkej byrokracii súvisiacej s výrobou či predajom, priestormi, účtovaním či odpadmi sa v obchodnej spoločnosti ešte pridáva samotná správa spoločnosti, zasadnutia jej orgánov či zápisy zmien v obchodnom registri. Obchodná spoločnosť tiež musí účtovať v podvojnom účtovníctve, na rozdiel od živnostníkov, ktorým stačí účtovníctvo jednoduché. To spravidla prináša potrebu nákladov na kvalifikovaného účtovníka. Jednoduché účtovníctvo tiež umožňuje príjem zdaniť až po tom, ako je zaplatený, v podvojnom účtovníctve sa zdaňuje príjem vyfakturovaný. Pokiaľ v obchodnej spoločnosti zamestnáte aspoň jedného zamestnanca (napríklad sami seba), vzniknú vám všetky povinnosti zamestnávateľa, vrátane povinnosti prihlásiť sa ako zamestnávateľ na daňovom úrade, v sociálnej a zdravotnej poisťovni a komunikovať s nimi elektronicky. Tiež ešte stále platí, že si musíte zabezpečiť služby zdravotnej pracovnej služby a plniť ďalšie administratívne povinnosti zamestnávateľa, aj ak jediným zamestnancom ste vy sami.

  1. Rozdielne dane a odvody

Hoci nie som špecialistom na dane a odvody, jedno mi je jasné: práve to, koľko vám ostane z čistého príjmu po zdanení a zaplatení odvodov bude jedným z hlavných kritérií pre rozhodovanie o forme podnikania.

Pravidlo je pomerne jednoduché – čím vyšší je príjem, tým menej sa oplatí „živnostníčiť“ v porovnaní s podnikaním prostredníctvom obchodnej spoločnosti.

Napríklad do určitej výšky základu dane živnostníci platia nižšie dane ako obchodné spoločnosti (19% živnostník vs. 21% obchodná spoločnosť). Živnostník si pritom môže uplatniť  tzv. nezdaniteľné časti príjmu, odpočítateľné položky. Ale po presiahnutí základu dane  vo výške 176,8-násobku sumy platného životného minima, čo bola v roku 2017 suma 35.022,31 €, poskočí daň pre živnostníka na 25%.

Živnostník má tiež skvelú možnosť bez dokladovania výdavkov od svojho hrubého príjmu každoročne odpočítať tzv. paušálne výdavky, a to až do výšky 60 % príjmu, maximálne však 20.000 EUR ročne. Túto možnosť  obchodná spoločnosť nemá, tá si môže od príjmu odpočítať len skutočné preukázané náklady. Samozrejme, od momentu, kedy ročné výdavky reálne presiahnu 20.000 EUR, aj táto výhoda podnikania živnostníka stratí na význame.  Nie je ju tiež možné využiť, pokiaľ je živnostník celý rok zároveň platiteľom DPH.

Pokiaľ ide o odvody, začínajúci živnostník sa nevyhne preddavkom na zdravotné poistenie.  Odvody na sociálne poistenie (teda starobné, nemocenské, invalidné poistenie a rezervný fond solidarity) je povinný platiť až vtedy, ak mal v predošlom roku zdaniteľný príjem prevyšujúci 50% z 12-násobku priemernej mzdy (v r. 2017 bol takou hranicou príjem 5298 EUR za rok 2016).

Od momentu, kedy živnostník dosiahne vyššie príjmy ako minimum, začne ale znášať vysoké odvodové zaťaženie. Z celého zdaniteľného príjmu živnostník odvedie zdravotné poistenie vo výške 14 %. Odvody na sociálne poistenie sú celkovo 33,15 % vymeriavacieho základu, ktorý sa zistí z jeho zdaniteľného príjmu za uplynulý rok. Odvody na sociálne poistenie sú obmedzené maximálnou výškou, maximálny mesačný vymeriavací základ v roku 2017 je 6 181 eur, maximálna výška mesačných odvodov do sociálnej poisťovne je potom 2 048,99 EUR. Odvodovú povinnosť musí navyše živnostník plniť v nasledujúcom roku po tom, čo svoje príjmy dosiahol, a to bez ohľadu na to, či sa mu aj v danom roku stále darí rovnako dobre alebo omnoho, omnoho horšie.

Ani v prípade, že podnikáte prostredníctvom obchodnej spoločnosti, nemôžete spravidla odvody eliminovať úplne. Pokiaľ ste zároveň v spoločnosti zamestnaný, váš príjem zo zamestnania podlieha všetkým daniam a odvodom.  Výhodou však je, že výšku mzdy si nastavíte optimálne pre vaše potreby a nebudete si zrejme formou mzdy vyplácať celý zisk. Ten si môžete vyplatiť spätne, formou podielu na zisku, po schválení účtovnej závierky za predošlý účtovný rok. Nie je to však tiež úplne „bezbolestné“ – z podielov na zisku za roky 2010 až 2016 si musíte odpočítať zdravotné poistenie 14 %, od 1.1.2017 sa na takýto podiel na zisku vzťahuje daň z príjmu, ktorá je 7 %, pokiaľ ste slovenský daňový rezident a podiel na zisku vám vypláca slovenská spoločnosť, v ktorej máte obchodný podiel. Podnikanie obchodných spoločnosti donedávna zaťažovali aj daňové licencie, teda určitá základná minimálna daň, ktorú musela spoločnosť zaplatiť aj ak dosiahla stratu. Nových spoločností založených počas tohto roku alebo neskôr sa však už táto povinnosť nebude týkať (v prvom roku existencie sa totiž daňová licencia neplatí a od 1.1.2018 je už táto povinnosť zrušená).

Ako sa teda rozhodnúť? Odporúčam začať od konca. Odhadnite alebo naplánujte, koľko zarobíte svojim podnikaním, napríklad aspoň v nasledujúcich piatich rokoch.  Potom sa pokúste, napríklad pomocou rôznych internetových kalkulačiek zistiť, koľko zo svojho príjmu zaplatíte daní a odvodov ako živnostník a koľko, pokiaľ budete podnikať ako obchodná spoločnosť. Nezabudnite na to, že aj v obchodnej spoločnosti si musíte nejako zarobené peniaze legálne vyplatiť, buď ako mzdu (ďalšie dane a odvody) alebo až dodatočne s určitou „ujmou“ vo výške dane z podielu na zisku. To všetko by ste mali zahrnúť do výpočtu. Samozrejme, tento výpočet bude len približný, lebo výška odvodov a daní je naviazaná na pohyblivé veličiny a podlieha zmenám. Ako pomôcka to ale postačí.

Pokiaľ vyšiel rozdiel v prospech s.r.o., zvážte aj náklady spojené s jej založením a správou. Stále je to výhodné? Potom nie je veľmi o čom rozmýšľať.

Ak vám ale vyšiel podstatný rozdiel v prospech živnosti, treba si ešte položiť zopár otázok. Tou hlavnou bude zvážiť riziko zodpovednosti za dlhy pri podnikaní. Pokiaľ chcete vyrábať vlastné výrobky a budete ich predávať až po zaplatení alebo priamo v obchode, riziko, že sa dostanete do druhotnej platobnej neschopnosti je pomerne malé. Ak ale budete obchodovať s odberateľmi, ktorí platia až dodatočne a pritom platíte svojim dodávateľom za suroviny alebo výrobky alebo podnikáte v oblasti náchylnej na likvidačné pokuty, môže sa stať, že budete zodpovedať svojim dodávateľom alebo štátu za dlh, a to celým svojim majetkom. V takom prípade nemusí byť relatívna výhoda, napríklad jednoduchý začiatok alebo lákavá možnosť paušálnych výdavkov, skutočne výhodnou pri takomto rizikovom podnikaní. Na druhej strane, pokiaľ si chcete podnikanie iba „skúsiť“ a neviete, či vás uživí alebo bude baviť aj viac ako rok, zakladať spoločnosť bude asi zbytočná oštara. Koniec koncov, založiť si ju môžete vždy aj neskôr.

Nech sa už rozhodnete akokoľvek, prajem, nech vám práca a podnikanie prináša mnoho radosti. A peňazí, samozrejme.

 

Radoslava Rybanová, advokátka

Advokátska kancelária RYBANOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

www.rybanova.sk

rybanova@rybanova.sk

Upozornenie:  Tento článok nepredstavuje konkrétne právne poradenstvo ani poradenstvo iného druhu. Informácie v ňom nie sú úplné ani vyčerpávajúce a nie sú aktualizované po vydaní tohto článku (po 1.10.2017). Pre najvhodnejšie rozhodnutie vo vašom konkrétnom prípade kontaktujte svojho daňového, účtovného a právneho poradcu.

Komentáre nie sú povolené.

Kalendár udalostí

<< máj 2024 >>
pusšpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2