Časť I – Desať výhod tehotenstva

jún 12th, 2017 Posted by Nezaradené No Comment yet

Tehotné, dojčiace, starajúce sa o deti – a zamestnané.

Pracovné výhody pre ženy a matky podľa Zákonníka práce 

Tehotenstvo, dojčenie a starostlivosť o malé deti dávajú zabrať telu aj duši. A pokiaľ je tehotná žena alebo čerstvá matka navyše zamestnaná, jej život pripomína chôdzu po škrupinkách.  Zákonník práce ale poskytuje niekoľko výhod pre tehotné ženy, čerstvé matky aj matky väčších detí, ktoré im môžu pomôcť. Je  dobré o nich vedieť, aby ste ich mohli využiť.  V tejto sérii článkov nájdete základný prehľad takýchto výhod a úľav.

Časť 1.:

Desať výhod tehotenstva

Tehotenstvo prináša mnohé radosti ale aj fyzické, či psychické zmeny, ktoré je treba brať do úvahy a vyrovnať sa s nimi.  Pri niektorých z nich Vám môžu pomôcť zvýhodnenia podľa Zákonníka práce. Napríklad ak budete mať túžbu zabiť šéfa, ktorú tehotenstvo umocní na nevydržanie, môže vám byť útechou, že bude mať dosť ťažké vás počas tehotenstva vyhodiť. Tiež povinné nadčasy pri maľovaní šéfovej kancelárie alebo inom „dobrovoľnom“ projekte pôjdu dočasne mimo vás.

V nasledujúcom prehľade nájdete výnimky, ktoré platia pre tehotné ženy, pri ktorých uvádzam aj konkrétne ustanovenia Zákonníka práce (ďalej je označovaný skratkou „ZP“).  Môžete si ho teda na patričnej strane otvoriť a ak to bude potrebné, rázne ním buchnúť do stola.

  1. Zákaz výpovede a zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru.

 

Tehotnej žene nie je zamestnávateľ oprávnený dať výpoveď, pretože je v tzv. ochrannej dobe (§ 64 ods. 1 písm. d) ZP). Toto pravidlo má len tri výnimky: výpoveď je možné dať, ak sa zamestnávateľ ruší, v prípadoch kedy je možné dať okamžité skončenie pracovného pomeru (teda pre  závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin) a v prípade, že zamestnankyňa z vlastnej viny stratí osobitnú spôsobilosť na vykonávanú prácu (typicky napríklad ak vodička z povolania pre porušenie zákona stratí oprávnenie na šoférovanie).

 

Je zakázané s tehotnou ženou skončiť pracovný pomer okamžite (§ 68 ZP), avšak pre závažné porušenie pracovnej disciplíny je možné dať jej výpoveď, ako je uvedené pri výnimkách vyššie. Pokus o vraždu šéfa by sa ale mohol na toto ustanovenie kvalifikovať, odporúčam preto ostať pri miernejších prejavoch frustrácie.

 

Pozor, neplatí paušálne, že počas tehotenstva sa nemôže skončiť pracovný pomer. Stále je totiž možné, aby sa pracovný pomer skončil z iného dôvodu, čiže dohodou, uplynutím doby určitej alebo skončením v skúšobnej dobe.

 

  1. Predĺženie výpovednej doby.

 

Ak bola daná zamestnankyni výpoveď ešte pred tehotenstvom a počas plynutia výpovednej doby oznámila zamestnávateľovi tehotenstvo, jej pracovný pomer skončí až po skončení ochrannej doby (§ 64 ods. 2 ZP). Ak teda po tehotenstve nasleduje materská a rodičovská dovolenka a teda ochranná doba trvá z ďalšieho dôvodu, pracovný pomer sa skončí až uplynutím poslednej ochrannej doby.  Ak ste teda dostali výpoveď a nechce sa vám riešiť hľadanie nového zamestnania, otehotnieť sa môže zdať ako dobrý nápad, ak to stihnete aj s potvrdením do konca výpovednej doby.

 

  1. Zložitejšie skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Nie je zakázané, aby zamestnávateľ skončil pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe. Pre takéto skončenie ale platia prísnejšie pravidlá ako pre iných zamestnancov: takéto skončenie je možné iba výnimočne a jeho dôvodom nesmie byť tehotenstvo. Je tiež potrebné v takomto prípade skončenia pracovného pomeru náležite písomne odôvodniť, inak bude neplatné (§ 72 ods. 1 ZP). Dôvody ale nie sú ZP nijako obmedzené, takže to, že v pracovnej dobe nepracujete, lebo už o tretej spíte v kuchynke, by sa mohlo ako dôvod kvalifikovať. Ale možno nájdete právnika, ktorý aj v takom prípade presvedčí súd, že ide jednoznačne o dôvod súvisiaci s tehotenstvom.

 

  1. Tehotenské poradne v rámci pracovného času.

 

Vyšetrenia a ošetrenia v zdravotníckom zariadení súvisiace s tehotenstvom sa považujú za dôležitú osobnú prekážku v práci s náhradou mzdy, ak ich nie je možné vykonať mimo pracovného času (§ 141 ods. 2 písm. a) bod 3 ZP). Ich rozsah sa pritom nezapočítava do limitu pre platené  voľno na lekárske ošetrenia zamestnanca, ktorým je 7 dní v kalendárnom roku ((§ 141 ods. 2 písm. a) bod 1 ZP). Tehotná žena má teda právo na platené voľno na absolvovanie všetkých predpísaných vyšetrení v tehotenstve, bez obmedzenia času, ak ich nie je možné vykonať mimo pracovnej doby.

 

  1. Povinnosť preradenia na inú prácu.

 

Pokiaľ tehotná žena vykonáva práce, ktoré sú pre ňu neprípustné s ohľadom na právne predpisy (existuje nariadenie vlády 274/2004 Z.z., ktoré také práce vymenúva) alebo ohrozujú jej tehotenstvo podľa lekárskeho posudku, potom je zamestnávateľ povinný jej pracovné podmienky upraviť.  Ak to nie je možné, musí ju preradiť ju na inú prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok (§ 55 ods. 2 písm. b) ZP a § 162 ods. 1 a 2 ZP).  Ak je preradenie nie je možné v rámci popisu prác podľa pracovnej zmluvy, je možné preradiť tehotnú zamestnankyňu aj na inú prácu, ale iba po dohode s ňou. Existuje aj zoznam rizikových faktorov pre tehotné ženy (otrasy, nadmerný hluk), ktoré musí zamestnávateľ posúdiť  a vyhodnotiť pre každé svoje pracovisko. Platí zásada, že tehotnú ženu nie je možné nútiť, aby vykonávala práce, ktoré ohrozujú jej tehotenstvo. Ak ju zamestnávateľ nepreradí na inú prácu, napriek tomu, že má na to nárok, môže sa domáhať toho, aby jej poskytol pracovné voľno s náhradou mzdy pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 ZP). V určitých prípadoch môže taká žena aj okamžite skončiť pracovný pomer (§ 68 ZP), potom jej bude patriť jednorazová náhrada mzdy vo výške dvojnásobku priemerného zárobku.

 

  1. Právo žiadať o preradenie na dennú prácu.

 

Ak tehotná zamestnankyňa pracuje v noci a požiada zamestnávateľa, aby ju preradil na dennú prácu, ten je povinný jej vyhovieť (§ 55 ods. 2 písm. d) ZP). Ak takáto zamestnankyňa požiada o lekárske posúdenie spôsobilosti vykonávať nočnú prácu, je zamestnávateľ povinný to zabezpečiť (§ 98 ods. 3 písm. d) ZP).

 

  1. Právo na vyrovnávací príspevok alebo voľno s náhradou mzdy.

 

Ak došlo k preradeniu podľa bodov 5. či 6. a po preradení dosahuje tehotná žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve (§ 162 ods. 3 ZP). Ide o dávku z nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Dokonca v prípade, že nemožno tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej po dobu tehotenstva pracovné voľno s náhradou mzdy (§ 162 ods. 4 ZP), teda zamestnankyňa ostane doma a zamestnávateľ jej bude vyplácať priemernú mzdu. To by nás ale všetky strašne nudilo, však.

 

  1. Nemožnosť nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času bez dohody.

 

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času – typicky krátke a dlhé týždne v službách či obchode –  je možné iba po dohode s tehotnou zamestnankyňou (§ 87 ZP). Ak dohoda nie je dosiahnutá, musí mať zamestnankyňa pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne.

 

  1. Právo na úpravu pracovného času – „úväzku“.

 

Ak tehotná žena požiada o skrátený týždenný pracovný čas, potom je zamestnávateľ povinný jej vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§ 164 ods. 3 ZP).

 

  1. Nemožnosť nariadiť prácu nadčas a pracovnú pohotovosť:

 

Tehotnej žene je možné určiť prácu nadčas iba s jej súhlasom, zamestnávateľ jej ju nemôže nariadiť. Podobne pracovnú pohotovosť je možné iba dohodnúť (§ 164 ods. 3 ZP).

 

Tehotenstvo podľa pracovného práva:

Hoci tehotenstvo je stav, ktorý je od istého času voľným okom viditeľný, samotné fyzické zmeny v tele nepostačia zamestnankyni na získanie ochrany na pracovisku. Ak aj ste si istá, že zamestnávateľovi musí byť jasné, prečo odbiehate náhle z rannej porady a prečo odmietate s ostatnými piť na teambuildingu, stále to nie je dosť na získanie ochrany pre tehotné ženy.

ZP totiž ako tehotnú zamestnankyňu uznáva iba tú, ktorá o svojom tehotenstve zamestnávateľa písomne informovala a predložila o tom lekárske potvrdenie. (§ 40 ods. 6 ZP) Je teda potrebné doručiť zamestnávateľovi potvrdenie o tehotenstve vydané lekárom (pýtajte od svojho gynekológa) spolu s písomným oznámením o tehotenstve. Oznámenie podpíšte a doručte zamestnávateľovi buď na pracovisku alebo poštou. K doručovaniu  nájdete pár dôležitých rád na konci tohto článku.

Ešte pamätajte: Zamestnávateľ nie je oprávnený v predzmluvných vzťahoch zisťovať, či je uchádzačka o zamestnanie tehotná (§ 41 ZP). Nie ste teda povinná pri nastupovaní do zamestnania svoje tehotenstvo oznamovať a už vôbec nie preberať so zamestnávateľom svoje potenciálne plány na otehotnenie. Otázky tohto charakteru sú neprípustné.

Skončenie ochrany v tehotenstve:

Posudzovanie zamestnankyne ako tehotnej sa v ideálnom prípade končí momentom jej nástupu na materskú dovolenku, ktorá trvá typicky 34 týždňov. Toto obdobie je ďalšou ochrannou dobou, pre ktorú platia čiastočne odlišné pravidlá, najmä preto, že žena už reálne nevykonáva prácu. Materská dovolenka v trvaní najviac 14 týždňov patrí aj žene, ktorej sa dieťa narodilo mŕtve. Pri posudzovaní nároku na materskú dovolenku podľa Zákonníka práce je pritom rozhodujúce, či došlo k pôrodu.  Pôrod, ako pojem, ktorý má právne dôsledky,  je definovaný medicínsky a to jednak časom, kedy došlo k vyňatiu alebo vypudeniu dieťaťa z maternice a jednak váhou plodu v takom čase. V prípade, že nie sú splnené medicínske kritériá pôrodu, považuje sa tehotenstvo za skončené potratom a vtedy nárok na materskú dovolenku nevznikne. Môže však, a spravidla je tomu tak, dôjsť k práceneschopnosti zamestnankyne, ktorá je tiež ochrannou dobou, počas ktorej pre ňu platia niektoré osobitné pravidlá.

Doručovanie:

Ochrana tehotnej zamestnankyne sa jej priznáva až po tom, ako zamestnávateľovi doručila svoje oznámenie o tehotenstve spolu s lekárskym potvrdením. Aby sa oznámenie považovalo za platne doručené, je potrebné pri jeho doručovaní postupovať podľa pokynov Zákonníka práce.

Podľa § 38 ZP zamestnanec má doručovať zamestnávateľovi písomnosti buď na pracovisku, alebo ako doporučenú zásielku.  Doručovanie poštou je pomerne prosté, treba zásielku poslať doporučene na oficiálnu adresu zamestnávateľa, ideálne tiež adresovať ju osobe oprávnenej konať v mene zamestnávateľa. Pokiaľ ide o doručovanie na pracovisku, doručuje sa buď nadriadenému alebo zamestnancovi zodpovednému za preberanie zásielok a písomností (podateľňa).

Ak ste doteraz s tehotenstvom  váhali, možno vás tento zoznam výhod presvedčil. A po tehotenstve nasleduje materská dovolenka, ktorá bude predmetom ďalšieho dielu seriálu.

 

3.5.2017

Komentáre nie sú povolené.

Kalendár udalostí

<< jún 2024 >>
pusšpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30